Homo sapiens Genes

Genes from Homo sapiens - Page 9

GeneID Symbol Synonyms Chromosome Description
894 CCND2 KIAK0002, MGC102758 12p13 cyclin D2
896 CCND3 6p21 cyclin D3
898 CCNE1 CCNE 19q12 cyclin E1
899 CCNF FBX1, FBXO1 16p13.3 cyclin F
900 CCNG1 CCNG 5q32-q34 cyclin G1
901 CCNG2 4q21.1 cyclin G2
902 CCNH CAK, p34, p37 5q13.3-q14 cyclin H
904 CCNT1 CCNT, CYCT1, HIVE1 12q11-q13.3 cyclin T1
905 CCNT2 FLJ90560, MGC134840 2q21.3 cyclin T2
908 CCT6A CCT-zeta, CCT-zeta-1, CCT6, Cctz, HTR3, MGC126214, MGC126215, MoDP-2, TCP-1-zeta, TCP20, TCPZ, TTCP20 7p11.2 chaperonin containing TCP1, subunit 6A (zeta 1)
909 CD1A CD1, FCB6, HTA1, R4, T6 1q22-q23 CD1a molecule
910 CD1B CD1, CD1A, MGC125990, MGC125991, R1 1q22-q23 CD1b molecule
911 CD1C BDCA1, CD1, CD1A, R7 1q22-q23 CD1c molecule
912 CD1D CD1A, MGC34622, R3 1q22-q23 CD1d molecule
913 CD1E CD1A, R2 1q22-q23 CD1e molecule
914 CD2 FLJ46032, SRBC, T11 1p13.1 CD2 molecule
915 CD3D CD3-DELTA, T3D 11q23 CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex)
916 CD3E FLJ18683, T3E, TCRE 11q23 CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex)
917 CD3G CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ79544, FLJ94613, MGC138597, T3G 11q23 CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex)
919 CD247 CD3-ZETA, CD3H, CD3Q, CD3Z, T3Z, TCRZ 1q22-q23 CD247 molecule
920 CD4 CD4mut 12pter-p12 CD4 molecule
921 CD5 LEU1, T1 11q13 CD5 molecule
922 CD5L AIM, API6, PRO229, SP-ALPHA, Spalpha 1q21-q23 CD5 molecule-like
923 CD6 FLJ44171, TP120 11q13 CD6 molecule
924 CD7 GP40, LEU-9, TP41, Tp40 17q25.2-q25.3 CD7 molecule
925 CD8A CD8, Leu2, MAL, p32 2p12 CD8a molecule
926 CD8B CD8B1, LYT3, Leu2, Ly3, MGC119115 2p12 CD8b molecule
928 CD9 5H9, BA2, BTCC-1, DRAP-27, GIG2, MIC3, MRP-1, P24, TSPAN29 12p13.3 CD9 molecule
929 CD14 5q22-q32|5q31.1 CD14 molecule
930 CD19 B4, MGC12802 16p11.2 CD19 molecule
931 MS4A1 B1, Bp35, CD20, LEU-16, MGC3969, MS4A2, S7 11q12 membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1
932 MS4A3 CD20L, HTM4 11q12.1 membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 3 (hematopoietic cell-specific)
933 CD22 FLJ22814, MGC130020, SIGLEC-2, SIGLEC2 19q13.1 CD22 molecule
939 CD27 MGC20393, S152, T14, TNFRSF7, Tp55 12p13 CD27 molecule
940 CD28 MGC138290, Tp44 2q33 CD28 molecule
941 CD80 CD28LG, CD28LG1, LAB7 3q13.3-q21 CD80 molecule
942 CD86 B7-2, B70, CD28LG2, LAB72, MGC34413 3q21 CD86 molecule
943 TNFRSF8 CD30, D1S166E, Ki-1 1p36 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 8
944 TNFSF8 CD153, CD30L, CD30LG, MGC138144 9q33 tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 8
945 CD33 FLJ00391, SIGLEC-3, SIGLEC3, p67 19q13.3 CD33 molecule
946 SIGLEC6 CD327, CD33L, CD33L1, CDw327, OBBP1, SIGLEC-6 19q13.3 sialic acid binding Ig-like lectin 6
947 CD34 1q32 CD34 molecule
948 CD36 CHDS7, FAT, GP3B, GP4, GPIV, PASIV, SCARB3 7q11.2 CD36 molecule (thrombospondin receptor)
949 SCARB1 CD36L1, CLA-1, CLA1, MGC138242, SR-BI, SRB1 12q24.31 scavenger receptor class B, member 1
950 SCARB2 AMRF, CD36L2, HLGP85, LIMPII, SR-BII 4q21.1 scavenger receptor class B, member 2
951 CD37 GP52-40, MGC120234, TSPAN26 19q13.3 CD37 molecule
952 CD38 T10 4p15 CD38 molecule
953 ENTPD1 ATPDase, CD39, DKFZp686D194, DKFZp686I093, FLJ40921, FLJ40959, NTPDase-1 10q24 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1
954 ENTPD2 CD39L1, NTPDase-2 9q34 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 2
955 ENTPD6 CD39L2, DKFZp781G2277, DKFZp781K21102, FLJ36711, IL-6SAG, IL6ST2, NTPDase-6, dJ738P15.3 20p11.2-p11.22 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 6 (putative function)
956 ENTPD3 CD39L3, FLJ93839, HB6, NTPDase-3 3p21.3 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 3
957 ENTPD5 CD39L4, MGC163357, MGC163359, NTPDase-5, PCPH 14q24 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 5
958 CD40 Bp50, CDW40, MGC9013, TNFRSF5, p50 20q12-q13.2 CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5
959 CD40LG CD154, CD40L, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TNFSF5, TRAP, gp39, hCD40L Xq26 CD40 ligand
960 CD44 CDW44, CSPG8, ECMR-III, HCELL, IN, LHR, MC56, MDU2, MDU3, MGC10468, MIC4, MUTCH-I, Pgp1 11p13 CD44 molecule (Indian blood group)
961 CD47 IAP, MER6, OA3 3q13.1-q13.2 CD47 molecule
962 CD48 BCM1, BLAST, BLAST1, MEM-102, SLAMF2, hCD48, mCD48 1q21.3-q22 CD48 molecule
963 CD53 MOX44, TSPAN25 1p13 CD53 molecule
965 CD58 FLJ23181, FLJ43722, LFA-3, LFA3 1p13 CD58 molecule
966 CD59 16.3A5, 1F5, EJ16, EJ30, EL32, FLJ38134, FLJ92039, G344, HRF-20, HRF20, MAC-IP, MACIF, MEM43, MGC2354, MIC11, MIN1, MIN2, MIN3, MIRL, MSK21, p18-20 11p13 CD59 molecule, complement regulatory protein
967 CD63 LAMP-3, ME491, MLA1, OMA81H, TSPAN30 12q12-q13 CD63 molecule
968 CD68 DKFZp686M18236, GP110, SCARD1 17p13 CD68 molecule
969 CD69 CLEC2C 12p13-p12 CD69 molecule
970 CD70 CD27L, CD27LG, TNFSF7 19p13 CD70 molecule
971 CD72 CD72b, LYB2 9p13.3 CD72 molecule
972 CD74 DHLAG, HLADG, Ia-GAMMA 5q32 CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain
973 CD79A IGA, MB-1 19q13.2 CD79a molecule, immunoglobulin-associated alpha
974 CD79B B29, IGB 17q23 CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta
975 CD81 S5.7, TAPA1, TSPAN28 11p15.5 CD81 molecule
976 CD97 TM7LN1 19p13 CD97 molecule
977 CD151 GP27, MER2, PETA-3, RAPH, SFA1, TSPAN24 11p15.5 CD151 molecule (Raph blood group)
978 CDA CDD 1p36.2-p35 cytidine deaminase
983 CDC2 CDC28A, CDK1, DKFZp686L20222, MGC111195 10q21.1 cell division cycle 2, G1 to S and G2 to M
984 CDC2L1 CDC2L2, CDK11, CDK11-p110, CDK11-p46, CDK11-p58, CLK-1, FLJ59152, PK58, p58, p58CDC2L1, p58CLK-1 1p36.33 cell division cycle 2-like 1 (PITSLRE proteins)
987 LRBA BGL, CDC4L, DKFZp686A09128, DKFZp686K03100, DKFZp686P2258, FLJ16600, FLJ25686, LAB300, LBA, MGC72098 4q31.3 LPS-responsive vesicle trafficking, beach and anchor containing
988 CDC5L CEF1, KIAA0432, PCDC5RP, dJ319D22.1, hCDC5 6p21 CDC5 cell division cycle 5-like (S. pombe)
989 SEPT7 CDC10, CDC3, Nbla02942, SEPT7A 7p14.3-p14.1 septin 7
990 CDC6 CDC18L, HsCDC18, HsCDC6 17q21.3 cell division cycle 6 homolog (S. cerevisiae)
991 CDC20 CDC20A, MGC102824, bA276H19.3, p55CDC 1p34.1 cell division cycle 20 homolog (S. cerevisiae)
993 CDC25A CDC25A2 3p21 cell division cycle 25 homolog A (S. pombe)
« Page 8 | Page 10 »